Υπέργειος

Υπέργειος -α -ο: που βρίσκεται επάνω από την επιφάνεια της γης.